Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

A. Verhuurvoorwaarden: de algemene verhuurvoorwaarden van Hoogwerker Verhuur Uden (verder in dit document vernoemd als HVU).

B. HVU en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.

C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot HVU in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met HVU gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

D. Overeenkomst(en): de tussen HVU en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van HVU (en/of Wederpartij).

F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door HVU aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod.

G. Aanbod: de door een Wederpartij aan HVU gegeven schriftelijke of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.

H. Orderbevestiging: schriftelijk gestelde aanvaarding van het aanbod door HVU aan de Wederpartij.

I. Huurcontract: de ter bedrijf van HVU afgesloten/ opgemaakte, schriftelijke overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.

J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door Wederpartij aan HVU verschuldigd is.

K. Gegevens: van de offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

L. Gebrek(en): een aan HVU toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax -of mail datum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van HVU en op alle door HVU aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op door HVU aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.

2.2 Indien de Wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door HVU wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en HVU.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden HVU op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2 Een offerte is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.3 Door HVU verstrekte gegevens blijven eigendom van HVU, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HVU niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan HVU worden geretourneerd. HVU behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3.4 De door HVU verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover HVU een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door HVU is verzonden, dan wel het huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

4.2 De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging in schrift aan HVU laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/ bevestiging van het huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.

4.3 Een schriftelijk aanbod kan uitsluitend schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging HVU heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel HVU is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een schriftelijk aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.

4.4 HVU heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat HVU, na ontvangst van een aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

Artikel 5: Inhoud van de overeenkomst

5.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/ het huurcontract en hetgeen in deze verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde overeenkomst, zowel een orderbevestiging is verstuurd als een, door HVU ondertekend of van HVU uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het huurcontract bepalend. Een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van HVU, of namens HVU gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden HVU slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt HVU geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Geringe afwijkingen van de overeenkomst door HVU zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Wederpartij vóór totstandkoming van de overeenkomst geen schriftelijke opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door HVU te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door HVU verstrekte gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. HVU is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

5.6 HVU is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derde verhuurder).

Artikel 6: Huurperiode

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door HVU aan de Wederpartij wordt overhandigd;

B. indien is bedongen dat de HVU de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop HVU het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan HVU is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;

B. indien is bedongen dat HVU het ophalen van het gehuurde verzorgt: na schriftelijke afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;

C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die schriftelijk door HVU aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

6.5 De schriftelijke afmelding dient per fax/mail, aan de vestiging/ afdeling van HVU waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

• gegevens Wederpartij

• contractnummer

• omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)

• gewenste einddatum

• ophaallocatie

• naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie

• indien van toepassing: vindplaats sleutel

• meldpunt voor chauffeur van HVU

6.6 De huurperiode mag, tot aan de schriftelijke afmelding, zowel schriftelijk als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

Artikel 7: Aflevering en risico

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door HVU in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze HVU niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om HVU per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door HVU.

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. HVU is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

7.4 HVU is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is HVU bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:

a. bij levering af bedrijf van HVU: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;

b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. HVU bezorgt uitsluitend op de begane grond.

7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft HVU het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal toch de transportkosten verschuldigd zijn. HVU kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 8: Retournering en risico

8.1 Na de in de schriftelijke afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 17:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.

8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19 onverkort van toepassing.

8.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de schriftelijke afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 17:00 uur, door HVU ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan HVU de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

8.5 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van € 500,-.

8.6 Gehuurde zaken worden na retournering ter bedrijf van HVU of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van HVU of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door HVU of de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.

8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door HVU of de derdeverhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen
A. Machineverhuur

9.1 De dagprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/ gebruik van max. 120 uur (m.u.v. machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag) en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.

9.2 De weekendprijs (vrijdag t/m maandag) is gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur (zondag wordt niet berekend).

9.3 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.

9.4 De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen.

B. Algemeen

9.5 HVU heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten, wisselkoersen en brandstofprijzen.

Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij

10.1 De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.

10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan HVU wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door HVU, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan HVU verschuldigd.

10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan HVU te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.

10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.

10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe HVU te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en HVU hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HVU, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.

10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van HVU en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door HVU aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan HVU verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door HVU plaatsvindt.

10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart HVU en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 11: Schade en verlies

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan HVU te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan HVU te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan HVU te overleggen.

11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan HVU te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.

11.5 Bij diefstal of (economische) total loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan HVU te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatie kosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door HVU geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door HVU reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door HVU in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

11.7 De door of namens HVU gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door HVU aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door HVU wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door HVU.

11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

11.9 HVU verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die HVU dient te vrijwaren, komt evenwel: – schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;

– het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;

– schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade.

– boetes, bekeuringen en/of kosten voor HVU, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/ hulppersonen / andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;

– schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 12: Vervoer

12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Wederpartij die de zaken door HVU aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading

12.2 Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van HVU, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.

12.3 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat de zaken door HVU bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid HVU

13.1 De aansprakelijkheid van HVU is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaks beschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van HVU. Tevens is de aansprakelijkheid van HVU beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De aansprakelijkheid van HVU kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

13.3 Wederpartij B zal HVU vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 14: Reclame

14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan HVU gemeld te worden.

14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 24 uur na ontdekking hiervan aan HVU ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan HVU te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan HVU de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door HVU.

14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens HVU, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:

a. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan HVU ter kennis zijn gebracht;

b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan HVU verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;

d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HVU aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;

e. de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet.

f. aan HVU geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 15: Reserveren en annuleren

15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij HVU te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

– 60% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;

– 70% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 29ste en 10e dag vóór voornoemd tijdstip;

– 80% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 16: Betaling

16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan.

16.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan HVU vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van HVU is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van HVU of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van HVU als de dag van betaling.

16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door HVU mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.

16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

16.6 Tevens heeft HVU, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

a. opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat HVU tot enige schadevergoeding is gehouden;

c. vergoeding van de door HVU geleden schade.

16.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij HVU de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is HVU, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de HVU verder toekomende rechten.

16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van HVU op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft HVU het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door HVU geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien HVU, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmacht toestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.

17.2 HVU is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van HVU die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van HVU gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van HVU, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van HVU, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.

18.2 De Wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming van HVU, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 De Wederpartij zal HVU onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij HVU hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan HVU op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van HVU.

18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van HVU terstond genoegzame en in de door HVU gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is HVU gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.

18.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan HVU de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van HVU op schadevergoeding.

18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft HVU echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Verzekering en afkoopregelingen

19.1 Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

C. Verzekering

19.8 Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is HVU uitdrukkelijk gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij HVU als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.

19.9 In geval er bij een CAR-verzekering van de Wederpartij sprake is van een toelatingsregeling, dan verklaart de Wederpartij bij voorbaat dat HVU als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. HVU en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met HVU gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van HVU worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch (in geval van kantonzaken de kantonrechter te Sittard) of die te Utrecht, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

20.4 HVU behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.

20.5 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

20.6 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Facebook